Monday, 3 January 2011

Business english letter

Business english letter

I am writing to you regarding ... 
Píši Vám ohledně ...

I am writing to you to inquire about ...
Chtěl bych získat info ... / zeptat se na ...

I am writing to you concerning ...
Píši Vám ohledně ...
I regret to inform you ...
S lítostí Vám musím oznámit ...
Further to our telephone conversation earlier today, I am writing to you with ...
Na základě dnešního telefonátu Vám píši ...

As to the question of ..., I would say that ... 
Co se týče otázky (čeho) ..., řekl bych, že ...

In conclusion, I would say that ... 
Na závěr bych řekl že ...

To sum up the main points, ... 
Abych shrnul hlavní body ...

With reference to the aforementioned..., 
S odkazem na to, co bylo již výše zmíněno ...

Below you will find ...
Níže naleznete ...

I would further add ... 
Dále bych dodal ...

Due to the aforementioned points, I feel that ...
Vzhledem k výše zmíněným bodům mylím, že ...


I look forward to hearing from you in the near future ...
Těším se, na Vaši brzkou odpověď ...

I hope this answers all of your questions. 
Doufán, že toto zodpovědělo všechny vaše otázky.

If you need any further help, do not hesistate to contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte mě kontaktovat.
I hope that this matter will be dealt with as quickly as posible. 
Doufám že se touto záležitostí budete co nejdříve zabývat.

Unfortunately, we are unable to carry out your request. The reason for this is ...
Bohužel nemůžeme vyřídit Váš požadavek ...
The answer to your question is ...
With regards to your comments about ..., I would say ... 
Ohledně Vašich připomínek k ...  bych řekl ...
I will write and let you know  the outcome/decision as soon as I find out.
Dám Vám vědět o výsledku/rozhodnutí hned, jak to zjistím
I hope that the situation is now clear to you.
Doufám že je Vám nyní situace jasná.

I assure you that we take this matter very seriously and will address your concerns as quickly as possible.  Ujišťuji Vás, že bereme tuto záležitost vážně a budeme se jí zabývat tak rychle, jak je to jen možné.

Please could you let me have ... ? 
Prosím, mohl by jste mi poslat ...?

You should take the following action/steps: 
Měli byste učinit následující kroky:

I would appreciate it if you could ...
Ocenil bych, kdybyste mohl ...

It is necessary for you to do the following things:
Je nezbytné abyste udělal následující věci:

I would like to point out that ... 
Chtěl bych zdůraznit, že ...

You should take care note of ...
Měli byste dávat pozor na ...

I would like to emphasise ... 
Chtěl bych zdůraznit, že ...

We must stress that ...
Musíme zdůraznit, že ...


Please acknowledge this order by email ...
Prosím, potvrďte přijetí této objednávky e-mailem

Could you give us the earliest delivery date, please?
Mohli byste, prosím, udat nejbližší možnou dodací lhůtu?

We acknowledge acceptance of your order of 1 April 20xx
Potvrzujeme přijetí Vaší objednávky z 1.4.20xx

Please accept our apology for the delay.
Prosím, přijměte naši omluvu za zpoždění..

No comments: